Download algemene voorwaarden

Algemene Verkoop‑ en Leveringsvoorwaarden van Instyle Home B.V., gevestigd te Zwolle.

Artikel 1. Algemeen
 
1. De hierboven genoemde vennootschap worden in deze algemene voorwaarden aangeduid met “Instyle”.
2. Alle overeenkomsten welke worden gesloten tussen Instyle en een opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door de navol­gende verkoop- en leverings­voorwaar­den, met uit­slui­ting van de algemene voor­waarden van deze opdrachtgever.
3. Elke afwijking van deze voorwaarden is slechts geldig indien en nadat die door Instyle schriftelijk is bevestigd. Een derge­lijke afwijking is slechts eenmalig van toepassing. Voor elk ander geval gelden slechts de onderhavige voorwaarden.

Artikel 2. Offertes en bestellingen
1. Een overeenkomst tussen Instyle en een opdrachtgever komt tot stand zo­dra de schriftelijke aanvaarding van een offerte en/of een schrif­telijke opdracht door Instyle deze opdrachtgever heeft be­reikt.
2. Een door Instyle verstrekte offerte is geheel vrijblij­vend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is bepaald. Bestel­lingen, naar aanlei­ding van een offerte, zijn als geaccepteerd te beschouwen, nadat deze door Instyle schrif­telijk zijn beves­tigd.
3. In het geval er wordt gewerkt met opdrachtbonnen die door de opdrachtgever moeten worden ingevuld en ingeleverd, geldt als moment van totstandkoming van de overeenkomst het moment waarop de opdrachtgever de opdrachtbonnen aan Instyle ter hand heeft gesteld, tenzij Instyle binnen acht dagen te kennen geeft de opdracht niet te aanvaarden. Opdrachtbonnen die, op verzoek van de opdrachtgever, door Instyle zijn ingevuld, hebben te gelden als door de opdrachtgever zelf ingevulde opdrachtbonnen.
4. Instyle kan verlangen dat de opdrachtgever, in een voor Instyle accepta­bele vorm, zekerheid stelt voor de nakoming van zijn betalingsver­plich­tingen, voordat zij tot acceptatie van de bestelling en/of levering over­gaat.
5. In geval van een vervolgorder kan Instyle nimmer gehouden worden aan de prijs die bij een eerdere levering is berekend, tenzij zulks vooraf schrif­telijk door Instyle is bevestigd.

Artikel 3. Leveringstermijnen
1. De door Instyle opgegeven en gehanteerde leveringstermijnen ge­ven streef­­­data aan. Zij kunnen in geen geval als termijn bedoeld in art. 6:83 sub a BW worden beschouwd, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk door partijen is overeengekomen. Instyle kan nimmer aan­sprakelijk gehouden worden voor de gevolgen van een over­schrijding van de genoemde leverings­termijn.
2. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de opdrachtgever nimmer het recht de overeenkomst te ontbinden. Ondanks een overschrijding van de leverings­termijn blijft de opdrachtgever onverkort gehouden zijn verplich­tingen uit de over­eenkomst na te komen.
3. Instyle is niet gebonden aan leveringstermijnen die vanwege omstan­dig­he­den, die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voor­gedaan, niet meer nagekomen kunnen worden.
4. Eventuele, bij het aangaan van de overeenkomst nog niet bekende ver­ho­gingen van de ten laste van Instyle komende kosten, welke verho­gingen zich niet eerder dan drie maanden na het sluiten van de over­eenkomst voordoen en rechtstreeks of indirect van invloed zijn op de nakoming van de overeen­komst, zoals loonsverhogingen, prijsstijging van materialen, verhogingen van consentgelden, accijnzen, belastin­gen, depreciatie van de munteenheid waarin de betaling van de koop­prijs is overeengekomen, wijzigingen van in­voerrechten of andere be­lastingen, sociale en/of andere overheids­lasten, vrachtkosten etc. kunnen vanaf het moment van die verho­ging aan de derde worden doorbere­kend.
5. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt levering af magazijn. Als moment van levering zal hebben te gelden het moment waarop de zaken het magazijn van Instyle verlaten.

Artikel 4. Verlenging levertijd
Instyle houdt zich uitdrukkelijk het recht voor de lever­tijden te ver­len­gen, indien zulks, bijvoor­beeld als gevolg van de vakantietijd, noodza­ke­lijk geacht wordt. Een dergelijke verlenging van de leveringster­mijn, zal steeds van tevoren, schriftelijk, aan de opdrachtgever te worden gemeld.

Artikel 5. Overmacht
1. Instyle is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe is verhinderd door een omstan­digheid, die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Als zodanige omstandigheden worden onder meer aan­gemerkt: vertraging bij aanlevering door toeleveranciers; werkstaking bij Instyle, schaarste van waren, staking of vertraging van vervoerders; ziekte van per­soneel op de expeditieafdeling van Instyle.
2. Als door overmacht de uitvoe­ring van (een gedeelte van) een overeen­komst meer dan een maand is ver­traagd, hebben zowel Instyle als de opdracht­gever het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat hieruit recht op schadever­goeding voortvloeit, echter de opdrachtgever is verplicht tot betaling van de koop­prijs voor reeds geleverde zaken.
3. Indien naar het oordeel van Instyle de overmachtsitua­tie van tijdelijke aard is, is zij gerechtigd de nakoming van de overeenkomst op te schor­ten, totdat de omstan­digheden die de overmacht opleveren, dan wel eventueel overmacht opleverende gevolgen daar­van, zich niet meer voordoen.
4. Indien naar het oordeel van Instyle de overmacht van blijven­de aard is, dan blijft zij gerechtigd betaling te vorderen betreffende de uitvoering van de overeenkomst, voordat van de overmacht veroorzakende situatie is geble­ken.

Artikel 6. Opschorting levering
1. Indien er gerede twijfel bij Instyle bestaat omtrent de beta­lingscapa­ci­teit van de opdrachtgever, is Instyle bevoegd de over­eengeko­men levering van zaken uit te stellen, totdat de opdrachtgever zekerheid voor de beta­ling heeft ver­schaft. De opdrachtgever is aansprake­lijk voor de door Instyle als gevolg van deze vertraagde aflevering te lijden schade.
2. Instyle is ook bevoegd om door de opdrachtgever ter hand ge­stelde zaken onder zich te houden, zowel de bewerkte als de onbewerkte, totdat de door Instyle ver­richtte werkzaamhe­den ten aanzien van die zaken, geheel door de opdrachtgever zijn vol­daan.

Artikel 7. Kwaliteit
1. Alhoewel monsters, tekeningen, opgegeven afmetingen, maten, hoeveel­heden, kleuren, materialen, materiaalstruktuur, finish door Instyle met grote zorgvuldigheid worden gemaakt c.q. gekozen, leveren afwijkingen in kwali­teit en/of de hoedanigheid van de ge‑ of vermaak­te, dan wel geleverde zaken, welke uit technisch oogpunt niet te vermijden zijn, dan wel volgens algemeen handelsgebruik worden aanvaard of toelaat­baar geacht, nimmer enige grond op voor, hetzij reclames, hetzij ontbinding van de be­treffende overeenkomst. Het hier gestelde geldt evenzo bij geringe afwij­kingen in lengte, breedte, dikte, kleur en afwer­king, ver­pakking en eti­kettering.
2. Instyle garandeert niet dat de wijze van maken of vermaken van de stof­fen, dan wel de stoffen zelf, geschikt zijn voor het doel waarvoor de op­drachtgever ze be­stemt. Dit lijdt alleen uitzondering indien Instyle­ een en ander schriftelijk heeft gegarandeerd.
3. De opdrachtgever dient ten aanzien van het schoonmaken van geleverde zaken de geldende voorschriften te hanteren. Instyle kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor de gevolgen van een onjuiste behandeling door de opdrachtgever.
4. Indien Instyle aan de opdrachtgever stoffen of tapijt levert, dan geldt hierbij dat deze stoffen een (natuurlijke) krimp hebben van ongeveer 5%. Dit vormt nimmer aanleiding tot reclames, dan wel tot aansprakelijkheid van Instyle.
5. Als gevolg van variaties in vezels, garens en verfstoffen, kan Instyle geen nauwkeurige kleurovereenkomsten garanderen met de staalboeken, of tussen diverse produktiepartijen of tussen stofferingsmaterialen.
6. Kleurechtheid varieert per type stofferingsmateriaal en kan door Instyle nimmer worden gegarandeerd. Dit vormt nimmer een grond op voor reclames, dan wel aansprakelijkheid van Instyle.

Artikel 8. Gegevens verstrekt door de opdrachtgever
1. Indien Instyle blijkt dat een derde rechten pretendeert te hebben op een dessin, dat in opdracht van de opdrachtgever door Instyle is geproduceerd en/of geleverd, is Instyle gerechtigd om alle verplichtingen ten opzichte van de opdrachtgever tot nader order op te schorten. Instyle zal de opdrachtgever van de beweerdelijke rechten van de derde op de hoogte brengen, als ook van het eventueel opschorten van de op Instyle rustende verplichtingen, in af­wachting van een oplossing van het geschil.
2. Indien mocht blijken dat de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn tot een regeling kan komen met de derde die rechten pretendeert te hebben, dan is Instyle gerechtigd om de overeenkomst via een schriftelijke verklaring buitengerechtelijk te ontbinden, zonder dat voor de opdrachtge­ver enig recht op schadevergoeding bestaat.
3. In het geval de situatie van het vorige lid zich voordoet is de op­drachtgever gehouden om Instyle volledig schadeloos te stellen. Deze schade­loosstelling bevat onder meer een vergoeding alle (buitengerechtelij­ke als­ook gerechtelijke) kosten, alsmede een vergoeding voor gederfde winst. De opdrachtgever vrijwaart Instyle volledig voor elke aanspraak van derden.

Artikel 9.  Montage van zaken
1. Indien Instyle dient zorg te dragen voor het aanbrengen dan wel monteren van geleverde zaken, dan dient zulks schriftelijk te zijn overeengekomen.
2. In alle gevallen dient de opdrachtgever voor aflevering van deze zaken zorg te dragen voor een passende, zonder hindernissen bereikbare en schone ruimte, met alle noodzakelijke faciliteiten, zoals verlichting, verwarming, elektriciteit etc.
3. Instyle is niet aansprakelijk voor schade die op lokatie door haar monteurs, dan wel door haar ingehuurde monteurs, wordt veroorzaakt.

Artikel 10. Vervoer
1. Alle zaken reizen vanaf het moment van verzending voor rekening en risico van de opdrachtgever, ongeacht of Instyle, dan wel de opdrachtgever het transport verzorgt en tevens ongeacht enige door de vervoerder, mon­deling of schrif­telijk, gedane mededelingen.
2. Instyle verzekert het risico van vervoer ten behoeve van de opdrachtgever. In geval van schade is Instyle maximaal aansprakelijk tot het beloop van de uitkering die door de verzekeraar voor de betreffende schade wordt uitgekeerd.
3. Indien Instyle met de opdrachtgever overeenkomt de zaken op een be­paalde plaats af te leveren, zal de wijze van vervoer door Instyle worden bepaald.
4. Indien Instyle voor het vervoer zorg draagt, zal de afleve­ring geschie­den op de met de wederpartij overeengekomen plaats, op de wijze in de op­dracht of bij de bestelling be­paald, dan wel naderhand overeengekomen. 
5. Indien de opdrachtgever om welke reden dan ook niet in staat is om de zaken in ontvangst te nemen op de overeengekomen plaats zal Instyle de zaken (doen) op­slaan. De kosten van deze opslag zullen aan de opdrachtgever in reke­ning worden gebracht. Voorts is de opdrachtgever verplicht om Instyle alsnog schadeloos te stellen voor gederfde winst en alle gemaakte kosten, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
1. Zaken geleverd door Instyle aan de opdrachtgever blijven, hoewel ter beschikking ge­steld aan deze, onvoorwaardelijk eigendom van Instyle, totdat de opdrachtgever de factuur over die zaken en tevens alle kosten die de opdrachtgever aan Instyle ver­schuldigd mocht zijn, zoals rente en incassokos­ten, heeft voldaan.
2. De opdrachtgever verplicht zich de zaken herkenbaar op te slaan. Hij zal de zaken, welke volgens dit beding nog eigendom zijn van Instyle alleen mogen ver­vreemden indien dit geschiedt in het kader van zijn normale be­drijfsac­tivi­teiten.
3. De opdrachtgever verplicht zich terugname van de zaken mogelijk te maken door toegang te verlenen tot gebouwen, bedrijfsterrein gedurende de nor­male kantooruren.
4. Retourname van de zaken zal gevolgd worden door creditering van de opdrachtgever
 voor de waarde van de teruggenomen zaken of tegen de dag­waarde indien deze lager mocht zijn, onder aftrek van alle gemaakte onkos­ten die voor rekening van de opdrachtgever zijn.
5. De opdrachtgever is gehouden Instyle onver­wijld op de hoogte te stellen van (buiten)gerechtelijke maat­regelen van derden, verband houdende met de zaken die ingevolge dit arti­kel eigen­dom van Instyle zijn.
6. De zaken waarop ingevolge deze algemene voorwaarden, of anderszins een eigendomsvoorbehoud van Instyle rust, mogen niet worden bezwaard met enig beperkt recht en mogen eerst dan worden doorverkocht door de opdrachtgever indien zulks geschiedt in de normale bedrijfsuitoefening door de opdracht­gever, waarbij de opdrachtgever gehouden is op de zaken in kwestie tot meer­­dere zeker­heid voor hetgeen de opdrachtgever op enig moment aan Instyle ver­schul­digd mocht zijn, uit hoofde van een gesloten over­eenkomst of anders­zins, naar genoegen van Instyle pand­recht te verle­nen, dan wel, indien deze zaken aan derden worden doorver­kocht, een pand­recht te verlenen op de vorde­ringen welke de opdrachtgever zal verkrij­gen uit hoofde van de door deze ver­richte of te ver­rich­ten ver­kooptrans­ac­ties.

Artikel 12. Prijzen/Betaling
1. Alle door Instyle gehanteerde prijzen zijn af magazijn van Instyle en exclusief omzetbelasting.
2. Voor zover schriftelijk geen afwijkende betalingsvoorwaar­den zijn getroffen, dienen alle betalingen te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Als datum waarop de beta­ling is verricht, zal hebben te gelden de dag waarop Instyle van haar bankrelatie de mededeling ont­vangt, dat haar rekening ten aanzien van het desbetreffende bedrag is gecredi­teerd.
3. Betaling dient plaats te vinden zonder enig beroep op korting, ver­re­kening of opschorting uit welken hoofde dan ook, behoudens voor zover bij arbitra­le of rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat de opdrachtgever een ver­rekenbare tegenvordering of een grond tot opschorting heeft.
4. Overschrijding van de betalingstermijn houdt in dat de opdrachtgever van rechts­wege in verzuim verkeert.
5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoe­ning van verschuldigde kosten en rente en vervolgens van de oudste opeisba­re fac­turen.
6. Indien de wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsver­plichtingen voldoet, en evenmin gevolg geeft aan een ingebre­kestel­ling met een termijn van acht dagen, is Instyle bevoegd de overeen­komst zonder rechterlijke tus­sen­komst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de opdrachtgever aan­sprakelijk voor alle door Instyle geleden schade.

Artikel 13. Rente, buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten
1. Voor alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke aanmaning of incassering en voorts alle overige kosten die direct of indirect het ge­volg zijn van de niet-nakoming door de opdrachtgever, is deze aanspra­ke­lijk.
2. Behoudens het hierboven gestelde zal Instyle, indien de opdrachtgever in ver­zuim ver­keert, recht kunnen doen gelden haar gerechtelijke en buitengerech­telijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het netto factuurbedrag (met een minimum van
 € 150,00) vermeerderd met de vol­gens deze voorwaar­den verschul­digde rente of ter hoogte van de wer­kelij­ke in­cassokosten indien deze meer bedragen. De derde is eveneens ver­plicht Instyle de kosten te vergoeden, indien deze het faillissement van de derde aanvraagt.
3. Vorderingen die niet tijdig zijn voldaan worden verhoogd met een contractuele rente van 1% per maand, ingaande een maand na de fac­tuurdatum, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt beschouwd.

Artikel 14. Reclames
1. Reclames betreffende door Instyle verzon­den rekenin­gen, dienen, uit­slui­tend schriftelijk, binnen veertien dagen na dagtekening van de betref­fende factuur bij Instyle te zijn ingediend. Reclames ten aanzien van door de opdrachtgever ver­werkte zaken, ook indien zulks na de reclame­ring plaats­vindt, zijn niet mogelijk.
2. Voor reclames met betrekking tot afgeleverde zaken geldt dat de op­drachtgever verplicht is het geleverde, dan wel de verpakking, terstond bij aflevering, doch in ieder geval binnen 3 werkdagen op eventuele tekorten of beschadigingen te contro­leren, dan wel deze controle uit te voeren na mede­deling van Instyle dat de zaken ter beschikking van de opdrachtgever staan.
3. Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of de ver­pak­king welke bij de aflevering aanwezig zijn, dient de opdrachtgever op de afleveringsbon, de factuur of de vervoersdocumenten te (laten) vermel­den, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt  het geen geleverd is, te hebben goedgekeurd. Als dan worden reclames dienaangaande niet meer in be­han­deling genomen.
4. Gebreken bij een deel van de geleverde zaken geven de opdrachtgever niet het recht tot afkeuring of weigering van de gehele levering.
5. Reclames ten aanzien van verborgen gebre­ken welke uitslui­tend bij gebruik door de eindgebruiker kunnen blijken, zullen slechts dan aanvaard kunnen worden indien zij door de eindge­bruiker schrif­telijk ter kennis van de opdrachtgever zijn ge­bracht en wel binnen 10 dagen nadat zij door de eind­gebruiker aan de opdrachtgever zijn ge­meld, of rede­lijker­wijs aan de eindgebruiker hadden kunnen blij­ken. De opdrachtgever dient Instyle binnen 3 werkdagen na ontvangst van de bedoelde schriftelijke kennis­geving op de hoogte te stellen.
6. Instyle is ten alle tijde gerechtigd om 5% meer of minder dan de opge­geven en/of overeengekomen hoeveelheid te leveren. Zulk een afwijking levert geen grond op tot reclame.

Artikel 15. Ontbinding
1. De overeenkomst kan, tenzij partijen schriftelijk anders zijn over­een­geko­men, uitsluitend worden beëindigd door ontbinding en zulks uitslui­tend indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezen­lijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst en deze een redelij­ke termijn om alsnog tot nakoming over te gaan heeft laten verstrijken. De ontbin­ding dient te geschieden bij aangete­kende brief aan de andere partij. Rechter­lijke tussenkomst is niet vereist.
2. Indien op het moment van ontbinding reeds prestaties zijn verricht, geldt de ontbinding uitsluitend voor dat gedeelte, dat nog niet is uitge­voerd. Bedragen die Instyle vóór de ontbinding heeft gefactu­reerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de over­eenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschul­digd en worden op het moment van ontbinding terstond opeisbaar.
3. Onverminderd het hieromtrent in het voorgaande gestelde behoudt Instyle zich het recht voor de lopende overeenkomsten tussen haar en de opdrachtge­ver als ontbon­den te beschouwen, ongeacht of aan de overeen­komst(en) reeds geheel of gedeeltelijk uit­voe­ring is gegeven, en wel zonder rechterlijke tussen­komst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijd­stip waarop de opdrachtgever: in staat van faillissement wordt verklaard, in surséance van betaling geraakt, tot de Schuldsanering Natuurlijke Personen wordt toegelaten, of door beslag­leg­ging, onder curatele stelling of anderszins de be­schik­kings­bevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest tenzij afdoende zekerheid wordt gesteld voor beta­ling van alle door de opdrachtgever aan Instyle verschuldigde sommen en voorts in het geval waarin de opdrachtgever zich niet houdt aan het gestel­de in deze algemene voorwaarden, waaronder het voldoen aan de beta­lingsverplichtingen.

Artikel 16. Aansprakelijkheid
1. In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de over­eenkomst is Instyle slechts aansprakelijk voor vervangende schadever­goeding. Iedere aansprakelijkheid van Instyle voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullen­de schadever­goeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolg­schade of schade wegens gederfde winst.
2. Instyle is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragings­scha­de, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewij­zigde omstandigheden, alsmede schade als gevolg van het ver­schaffen van ge­brekkige medewerking of informatie van de opdrachtgever.
3. Indien en voor zover de uitsluiting van de aansprakelijk­heid voor schades rechtens niet toelaatbaar wordt geacht, zal het uit te keren scha­debedrag nimmer hoger zijn dan het bedrag waartoe Instyle haar aanspra­ke­lijk­heid heeft afgedekt mid­dels een verzeke­ringsover­een­komst.
4. De opdrachtgever is gehouden Instyle te vrijwaren en even­tueel schade­loos te stellen ter zake van aanspraken of schade­vergoe­ding, welke derden ten laste van Instyle mochten maken in ver­band met de schending van intellec­tueel of industrieel eigen­dom, door het gebruik van tekeningen, gege­vens, materia­len, onderdelen, dan wel door toepassing van een be­paalde werkwij­ze, welke aan Instyle door of vanwege de opdrachtgever zijn ver­strekt of voorge­schreven.

Artikel 17. Garantie
1. Op verzoek van de opdrachtgever zal Instyle de opdrachtgever schrifte­lijk garanderen dat het aan te duiden dessin of ontwerp door Instyle niet aan anderen zal worden verkocht. In deze garantie dient tevens de branche, de artike­len, het gebied, alsmede de tijdsduur waarvoor deze garantie geldt vermeld te worden.
2. Andere garanties dan vermeld in deze voorwaarden worden niet aan­vaard.

Artikel 18. Geschillen/Forumkeuze
1. Op alle geschillen deze algemene voorwaarden of tussen Instyle­ en de wederpartij gesloten overeen­komsten betref­fende, is het Nederlandse recht van toepassing.
2. Deze geschillen zullen worden beslist door de Arrondisse­mentsrecht­bank te Zwolle, tenzij de Kantonrechter bevoegd is.

Artikel 19. Conversie
1. In het geval een of meerdere van de bepalingen van deze algemene voor­waarden in een individueel geval als onredelijk bezwarend worden aan­gemerkt, dan dient de bepaling uitgelegd te worden op een wijze die zowel het belang van Instyle bij de bepaling, als het belang van de indi­vidue­le opdrachtgever in acht neemt.
2. In het geval een of meerdere van de bepalingen van deze alge­mene voor­waarden in een individueel geval als onredelijk bezwarend moeten worden aangemerkt en toepassing van lid 1 niet mogelijk is, zal laat dit de gel­digheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 20. Retourneren
1. Indien uw aankoop niet voldoet aan uw verwachtingen, dan heeft u de mogelijkheid om uw binnen 100 dagen na aankoopdatum de bestelling te retourneren.
2. Retourzendingen dienen te worden aangeboden in onbeschadigde staat.
3. De retourzending dient schriftelijk te worden aangemeld via de webshop van Instyle Home.
4. Instyle draagt zorg voor het ophalen van de bestelling.
5. Het product wordt niet retour genomen bij beschadiging welke is veroorzaakt tijdens de periode vanaf levering tot retourzending.
6. Uw aankoopbedrag wordt teruggestort naar het door u  opgegeven bankrekening nummer en wel nadat de retourzending fysiek is binnen gekomen bij Instyle.

Artikel 21. 100 dagen op zicht
1. Instyle biedt haar cliënten de mogelijkheid om Instyle producten 100 dagen op zicht te houden.
2. Op de 100 dagen op zicht optie gelden dezelfde voorwaarden als op de retourzending, wij verwijzen u voor deze voorwaarden naar Artikel 20.